ХОВД АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2021 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

A- A A+
ХОВД АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2021 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

ХОВД АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2021 ОНЫ

ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН    ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

2021.06.18

Монгол улсын засгийн газрын болон УБЕГ-ын бодлого шийдвэрийг орон нутгийн түвшинд зохион байгуулж хэрэгжилтийг хангуулан төрийн   албан хаагчдыг мэдлэг чадвартай, мэргэшсэн, сахилга хариуцлага, ёс зүйтэй байлгах, иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай, чирэгдэлгүй, чанарын өндөр түвшинд хүргэх,  иргэдийн  бүртгэлийн байгууллагад эерэг хандах хандлагыг сайжруулахад гол зорилгоо болгон  ажиллаж байна.

2021 оны хувьд төрийн тэргүүнээ сонгох сонгуулийг аймаг орон нутагтаа амжилттай зохион байгуулж ажилласнаас гадна дэлхий нийтийг хамарсан КОВИД-19 цар тахлын аюултай үед сум орон нутаг нэгж рүүгээ чиглэсэн ажлыг цахим хэлбэрээр иргэдэд хүргэн ажиллахад анхаарч ажилласан.

Улсын бүртгэлийн багц хуулийн хэрэгжилтийг хангаж, цахим бүртгэлүүдийг орон нутгийн иргэдэд ойлгуулах, цахим хэрэглээг нэвтрүүлхэд анхаарч бүртгэлийн үйлчилгээг орон зайнаас үл хамааран авах боломжийг иргэдэд хүргэхэд үйл ажиллагаагаа чиглүүлж холбогдох дээд байгууллагаас ирүүлсэн чиглэл зөвлөмжийг цаг тухай бүрд нь улсын бүртгэгч нарт хүргүүлэн ажиллаа.

.

                                    ТАЙЛАНГИЙН БҮТЭЦ

 • 1.Иргэний бүртгэлийн чиглэлээр
 • 2.ЭХЭУБ-ийн чиглэлээр
 • 3.Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн чиглэлээр
 • 4.Архивын чиглэлээр
 • 5.Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн чиглэлээр
 • 6.Хяналт шалгалтын чиглэлээр
 • 7. Төсөв санхүүгийн чиглэлээр
 • 8. Мэдээлэл технологи, техник тоног төхөөрөмжийн талаар
 • 9. Эрх зүй, сургалт сурталчилгааны талаар
 • 10.Бусад ажлын чиглэлээр

                                    Иргэний 8 төрлийн бүртгэлийн чиглэлээр

2021  оны эхний хагас жилийн  байдлаар иргэний бүртгэлийн чиглэлээр   

1. Төрөлтийн бүртгэл 962 иргэн бүртгүүлснээс эрэгтэй 496, эмэгтэй 466 хүүхэд төрсөн    байна.

 2. Үрчлэлтийн бүртгэл -23

 3. Овог,эцэг,эхийн нэр,өөрийн нэр өөрчилсний бүртгэл- 40

 4. Эцэг тогтоосны бүртгэл-33

 5. Гэрлэсний бүртгэл-330 бүртгэснээс анхны -331,  дахин-19 иргэний гэрлэлтийг бүртгэсэн байна.

6. Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэл - 17 бүртгүүлснээс захиргааны журмаар 5, шүүхийн журмаар 12 гэр бүлийн цуцлалтыг  бүртгэсэн байна.

7. Нас барсны бүртгэл- 180  бүртгэл бүртгэснээс эрэгтэй – 100, эмэгтэй – 80 нас баралтыг бүртгэж мэдээллийн санд оруулж баталгаажуулсан.

Иргэний 8 төрлийн  бүртгэлийн чиглэлээр 1585  бүртгэлийг  сумдаас хүлээн авч мэдээллийн санд шалган шивж баталгаажууллаа.

              1.2. Шилжилт хөдөлгөөний чиглэлээр

            Аймгийн хэмжээнд 2021 оны 01 сарын 02-ны өдрөөс 4 сарын 09-ны өдрийн хооронд нийт 1439  иргэний шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл хийгдсэн байна. 

Үүнд насанд хүрэгч – 926, хүүхэд /16-аас доош насны/- 513 шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл хийгдсэн.

Улаанбаатар хот болон бусад аймгаас шилжин ирсэн 95 иргэн, аймгийн доторхи шилжилт хөдөлгөөн 458, баг хоорондын шилжилт хөдөлгөөн 373 иргэн шилжилт хөдөлгөөний урсгалд орсон байна.

                  1.3. Үндэсний энгийн гадаад паспорт олголтын талаар

            2021 оны эхний хагас жилийн байдлаар  үндэсний энгийн гадаад паспорт авахаар хүсэлтээ ирүүлсэн иргэдээс 315  иргэнд  үндэсний энгийн гадаад паспорт олгосон. Үүнээс 16 доош 3 хүүхдэд гадаад паспорт олгосон байна.

            2021 оны 6 сарын  байдлаар 145 паспортыг  хүчингүй болгосон байна.

             

1.4. Регистрийн дугаар өөрчилсөн талаар

             Регистрийн дугаар өөрчлүүлэх хүсэлт гаргасан болон буруу дугаар олгосон, буруу шивэгдсэн, шүүхээр нас тогтоосон хүйс сольж дугаар олгосон ХУБ-ийн дүгнэлтээр регистрийн дугаар өөрчлүүлэх 14 иргэнд регистрийн дугаарыг нь өөрчлөн УБЕГ-т хүргүүлэн баталгаажууллаа.

1.5. Засвар өөрчлөлтийн бүртгэл

            Шүүхийн шийдвэрээр үрчлэлтийг хүчингүй болгосон 2 иргэний үрчлэлтийн бүртгэлийг санд хүчингүй болгосноос гадна үсгийн зөрүүтэй бүртгэлд орсон болон санд буруу шивэгдсэн нийт 219   иргэний бүртгэлийг засвар өөрчлөлтийн бүртгэлээр залруулснаас: ургийн овог-210, эцгийн нэр-5,  нэр өөрчилсэн-4

1.6. Нөхөн  бүртгэлийн талаар

            Нөхөн бүртгэлийн чиглэлээр дараах  бүртгэлүүдийг архиваас татан нөхөн хуулбарлаж албан тоотоор хүргүүлэн мэдээллийн санд  оруулснаас :

 • ХААТР-11 - 47
 • ХААТР-12- 1
 • ХААТР-15-4
 • ХААТР-18-1   нийт 53 маягтуудыг мэдээллийн санд тусгуулан зөрчлийг арилгаж ажиллалаа.

1.7. ИШБ, Иргэний үнэмлэх олголтын талаар

             2021 оны  эхний хагас жилийн  байдлаар 1978 иргэний  үнэмлэхийг санд тулгаж баталгаажуулан хэвлүүлж эздэд нь олголоо.

Үүнийг захиалгын ангиллаар  харуулбал: 16 насанд хүрсэн -635, 25 насны сунгалт - 548 , 45 насны сунгалт - 435 дахин олголт- 361  тус тус олгосон байна.

Дахин олгосон нийт 361 үнэмлэхнээс дүр төрхийн өөрчлөлт орсон - 2, хаяж үрэгдүүлсэн – 359 иргэн байна.

            Шинээр 16 нас хүрсэн иргэдийг  иргэний шинэчилсэн бүртгэлд хамруулахдаа бүртгэгч нарын хайнга санамсаргүй байдлаас ИУБ-31 маягтанд дээр гаргаж байгаа алдаан дээр онцгой анхааран ажиллаж 5 иргэний бүртгэлд  хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлт гаргуулж иргэдийг  үнэмлэхжүүллээ.

            Тайлант оны эхний хагас жилийн байдлаар 25, 45 насны сунгалт, дахин олголтоор цахим үнэмлэх захиалан авч буй иргэдийн 93 үнэмлэхийг мэдээллийн санд хшчингүй болгосон.

            Гээж үрэгдүүлсэн цахим үнэмлэхээ захиалах иргэдэд Е баримт ашиглан төлбөрөө төлөх зааварчилгааг өгч 234 иргэнийг хамруулсан.

            Цахим үнэмлэхний төвлөрүүлсэн орлогын тооцоог сар бүрийн 25 нд хийж холбогдох газарт хүргүүлэн ажиллаж байна.

             2.  ЭХЭУБ-ийн чиглэлээр

 Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлтэй холбоотой хууль, журам, болон УБЕГ, ЭХЭУБ-ийн газраас Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн талаар ирүүлсэн чиглэлийг баримтлан ажиллаж байна.

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэл хийлгэхээр иргэн, хуулийн этгээдээс гаргасан нийт 5780  мэдүүлгийг хүлээн авч ажилласан байна.

ҮҮНЭЭС:

 1. Төрөөс үнэгүй хувьчилсан  газрын өмчлөх эрхийн анхны бүртгэл-111

 2. Газраас бусад ҮХЭХ-ийг анх удаа бүртгэж баталгаажуулах-248

 3. Шинээр баригдсан орон сууц анх удаа бүртгэж баталгаажуулах-126

 4. Худалдах, худалдан авах гэрээ-342

 5. Бэлэглэх гэрээ-43

 6. Өв залгамжлалаар өмчлөгч өөрчлөгдсөн -47

  7. Хамтран өмчлөгч өөрчлөгдөх бүртгэл-68

  8 .Барьцаалбартай барьцааны гэрээ-1045

  9. Барьцаалбаргүй барьцааны гэрээ-1244

 10.Барьцаалбартай, барьцаалбаргүй барьцааны гэрээнд өөрчлөлт оруулах-150

  11.Барьцаатай эсэх лавлагаа - 245

  12.Барьцааны гэрээ дуусгавар - 1919

  13.Бүртгэлд өөрчлөлт оруулах бүртгэл- 175

  14.Хувийн хэргийн хуулбар-2

  15.Үрэгдүүлсэн гэрчилгээ шинээр олгосон – 6

  16. гэмтээсэн гэрчилгээ шинээр олгосон – 1

   17. Хөрөнгөтэй эсэх лавлагаа – 14     бүртгэлийг тус тус бүртгэн  архивын нэгж

үүсгэж,  хувийн хэрэгт баяжилт хийсэн.

Тус хэлтсийн эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн архивт газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгийн 9170  хувийн хэрэг, газрын 8972 хувийн хэрэг нийт 18259 хувийн хэрэг хадгалагдаж  байна.    

            Тайлангийн хугацаанд  Шүүх цагдаа, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага, прокурорын газрын албан бичгээр 174 иргэн, хуулийн этгээдэд лавлагаа өгч 3 иргэн, хуулийн этгээдэд хуулбар өгч эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр 32 иргэний эд хөрөнгийн захиран зарцуулах эрхийг түдгэлзүүлсэн байна.

Мөн хугацаанд нийт 341978735 төгрөгийн орлого төвлөрүүлэн оруулж, үйлчилгээний хураамж 318833839 төгрөг, үл хөдлөх эд хөрөнгө бүртгэж баталгаажуулсаны 2593420 төгрөгийн тэмдэгтийн хураамж оруулсаны дээр хувь хүний үл хөдлөх хөрөнгө борлуулсаны татварт 205514176  төгрөгийг тушаалгасан.

Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын  газраас газрын дугаар олгох дундын мэдээллийн санд ирүүлсэн нийт 606 иргэн, хуулийн этгээдэд газар эзэмших эрхийн  “Э” дугаар, 1 хуулийн этгээдэд  газар ашиглах эрхийн “А” дугаар олгосон.

ePRS программд  буруу болон дутуу цахимжсан, алдаатай буруу бүртгэл хийсэн нийт 9 хувийн хэргийг хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлтээр мэдээллийн санд засвар өөрчлөлт оруулсан.

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн талаар УБЕГазраас ирүүлсэн чиглэл, зөвлөмж, журмыг тухай бүр улсын бүртгэгч нарт танилцуулж хэрэгжилийг хангуулан өдөр тутмын удирдагаар ханган ажиллаж байна.

2021 оны 03 дугаар сараас Засгийн газраас иргэн, хуулийн этгээдэд олгож эхэлсэн 3%-ийн хүүтэй барьцаат зээлийн бүртгэлтэй холбоотой бүртгэлийн үйлчилгээ хийлгэхээр хандаж буй иргэдийн тоо эрс өссөнтэй холбогдуулан эд хөрөнгийн бүртгэлийн тасаг нь ачаалалтай ажиллаж ирлээ.

Эд хөрөнгийн үйлчилгээг хүртээмжтэй хүргэхэд анхааран сумдын бүртгэгч нарыг хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн мэдүүлэг нотлох баримтыг иргэдээс үнэн зөв, гүйцэд хүлээн авах, иргэдэд эд хөрөнгийн бүртгэлийн талаар заавар, зөвлөгөө, зөвлөмж өгч төрийн үйлчилгээг алслагдсан сумуудад шуурхай хүргэх тал дээр сумдын бүртгэгч нартайгаа хамтран үр дүнтэй ажиллаж байна.

Тайлангийн хугацаанд сумуудаас улсын бүртгэгч нараар дамжуулж 421 ширхэг мэдүүлэг, иргэд хуулийн этгээдийн биечлэн ирж гаргасан 458 ширхэг нийт 879 мэдүүлгийг хүлээн авч бүртгэл боловсруулалт хийж архивын нэгж үүсгэн ажиллаа.

Эд хөрөнгийн бүртгэлийн үйлчилгээг иргэддээ илүү ойрхон хүргэх, иргэд эрд түмнийхээ санал хүсэлтийг сонсох, цаашид юуг анхаарч ажиллах талаар анхан шатны нэгж дээр тулгамдаж буй асуудлыг судлах, иргэд, орон нутгийн удирдлагуудтай хамтран ажиллах, эд хөрөнгийн болон хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцааны тухай хууль, журамыг сурталчлах ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.

3.Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн чиглэлээр:

Хуулийн этгээд байгуулах зорилгоор ирсэн 2000 гаруй иргэн болон хуулийн этгээдийн эрх бүхий албан тушаалтанд улсын бүртгэлтэй холбоотой асуудлаар зөвлөгөө өгч, хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтын программ дээр 935 гаруй нэр шүүж 359 нэрийн баталгаажуулалт хийсэн байна. 

Хуулийн этгээдийн байгуулах зорилгоор ирсэн 450 гаруй иргэн болон хуулийн этгээдийн эрх бүхий албан тушаалтанд улсын бүртгэлтэй холбоотой асуудлаар зөвлөгөө өгч, хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтын программ дээр 450 гаруй нэр шүүж үүнээс 192 нэрийн баталгаажуулалт хийв.

            Тайлангийн хугацаанд ХХК 93, ОНӨААТҮГазар 3, нөхөрлөл 36, хоршоо 2, төрийн бус байгууллага 8, үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага 1, шашны байгууллага - 2,  нийт 145  хуулийн этгээдийг шинээр бүртгэж гэрчилгээ олгов. Шинээр байгуулагдсан хуулийн этгээдийг өнгөрсөн 2 жилийн мөн үетэй харьцуулбал:

Хуулийн этгээдийн эрх бүхий албан тушаалтны  хүсэлтээр 260 хуулийн этгээдийн бүртгэлд өөрчлөлт хийж 3 хуулийн этгээдийн салбарын  бүртгэл хийж гэрчилгээг бичиж олгосон байна.

Нэр өөрчилсөн, хэлбэр өөрчилсөн, гэрчилгээгээ гээгдүүлсэн болон  гэрчилгээ нь шаардлага хангахгүй болсон хуулийн этгээдийн удирдлагын хүсэлтээр 40  хуулийн этгээдэд дахин гэрчилгээ олгосон.

Шинээр байгуулагдсан 145 хуулийн этгээдийн хувийн хэргийг дугаарлан хавтаслаж, цахимжуулан архивчид ХХБ-1 маягтаар хүлээлгэн өгсөн ба өөрчлөлт болон лавлагаа хийгдсэн 353 хуулийн этгээдийн эотлох баримт материалыг цахимжуулан ХХБ-2 маягтаар архивт хүлээлгэн өгч ажиллаа.

Үйл ажиллагаа явуулаагүйн улмаас татан буулгах хүсэлтээ ирүүлсэн 2 хуулийн этгээдийг татан буулгах бүртгэлийг хийлээ.

            Лавлагаа авахаар хүсэлтээ ирүүлсэн 63 иргэн, хуулийн этгээдэд лавлагаа, 33 хуулийн этгээдэд хувийн хэргээс хуулбар хийж олголоо.

            Шинээр байгуулагдсан 145 хуулийн этгээд, бүртгэлд өөрчлөлт  оруулсан 260 хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн бүртгэлийг хийлээ.

            Орон нутгийн төсөвт улсын бүртгэлтэй холбоотой тэмдэгтийн хураамжийн 12047,0 төгрөгийг орлого оруулж, хуулийн этгээдийн архивын хуулбарын болон нэр баталгаажуулалтын орлогын 186,0 төгрөгийг байгууллагын төсвийн дансанд орууллаа. 

Тайлангийн хугацаанд 171 хуулийн этгээдэд байгууллагын тэмдэг, баталгааны тэмдэг хийлгэх хяналтын дугаар олгож, хуулийн этгээдийн нэр өөрчлөгдөж солигдох болон гэмтээсэн 22 ширхэг тэмдгийг хураан авч, архивт хүлээлгэн өгсөн байна.

Сар бүрийн мэдээг цаг тухай бүрд нь гаргаж, Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газрын дарга, хэлтсийн дарга, аймгийн засаг дарга болон холбогдох удирдлагуудыг мэдээ, мэдээллээр хангаж, сар бүрийн мэдээ, холбогдох тайланг хугацаанд нь гаргаж дамжуулж ажиллалаа.

Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газраас 2021 оны 06 дугаар сарын 17-нд золхиогдсон Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн үйл ажиллагааг зохицуулж байгаа захиргааны хэм хэмжээний актад оруулсан нэмэлт өөрчлөлтүүдээр онлайн сургалтанд хамрагдсан.

Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн орлогын мэдээ, үнэт цаасны зарцуулалтын тайланг сар бүр гаргаж, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ 185, салбарын гэрчилгээ 3, лавлагааны маягт 13-г зарцуулж, санхүүтэй тооцоо хийж үнэт цаасны зөрчилгүй ажиллалаа.

Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газраас авсан шинэчилсэн бүртгэлд хамрагдаагүй байгаа хуулийн этгээдийн судалгааг гаргаж холбогдох дээд байгууллагад хүргүүлсэн.

Аймгийн ЗДТГ-ын санхүүгийн хяналт, аудитын газар, шүүх, цагдаагийн газар, татварын хэлтэст албан хүсэлтийн дагуу лавлагаа, судалгааг тухай бүр гаргаж хүргүүлж ажилласан.

ИРГЭНИЙ БАРИМТЫН АРХИВ 2021 ОН

                                    4.1. Иргэний бүртгэлийн архив

Иргэний бүртгэлийн архиваас 2021 оны эхний хагас жилийн  байдлаар нийт 2483 лавлагаа гаргаснаас хууль хяналтын байгууллагад 516, иргэдэд 1967 лавлагаа олгож үйлчиллээ

            Архивт байршиж буй хаяг тодорхой иргэдийн хувийн хэргийг ангилан ялгаж цэгцлэх, сүлжээн дээр шалгах ажлыг үргэлжлүүлэн  хийж ажлын явц 80%-тай байна.

Иргэний 8 төрлийн бүртгэлээр  сумдаас  бүртгэгдэн ирж буй 1585 ширхэг маягтууд архивт байршуулсан. Үүнд: ИУБ -11-18 маягтууд , ИБУ-12-, ИУБ-22-1189,  ИУБ-31-1569, нийт – 4343 ширхэг  маягтуудыг  архивт галгилан хувийн хэрэгт нь байршуулсан.

Иргэний баримтын архиваас лавлагаа олгосон байдлаар авч үзвэл:

1.Төрөлтийн лавлагаа  715

2.  Үрчлэлтийн лавлагаа  29

3.  Овог нэр өөрчлөлтийн лавлагаа  52

4.   Эцэг тогтоолтын лавлагаа  51

5.  Гэрлэлтийн лавлагаа  213

6 . Гэрлэлт бүртгэлгүй тухай лавлагаа  124

7. Гэрлэлт дуусгавар болсны лавлагаа 19

8.  Нас барсан тухай  186

9.  Иргэний цахим үнэмлэхний лавлагаа 516

10.   ХААТР-1 маягтын лавлагаа  61

11.  Төрөл садангийн лавлагаа  108

12.  Оршин суугаа хаягын лавлагаа 382

13.  Регистр өөрчилсөн лавлагаа 20

14. Гадаад паспорт олгосон тухай лавлагаа 1

15. Төрөлт бүртгэлгүй тухай лавлагаа 6 иргэд тус тус өгч нийт 1967 иргэнд үйлчилсэн байна.

Шүүх, цагдаа, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хүсэлтээр 516 иргэдийн иргэний бүртгэлийн талаарх мэдээллийг цаг тухай бүр нь гарган хүргүүлсэн байна.

                        4.2.ЭХЭУБ-ийн болон хуулийн этгээдийн архив

ЭХЭУБ-ийн болон хуулийн этгээдийн архивын эмх цэгцийг дээшлүүлэх зорилгоор хувийн хэргийн хавтасуудыг тухай бүрд нь солихоос гадна ар нурууны код сольж шинэрүүлэх, тоос шороог нь арчих, стандартын шаардлага хангах бүхий л арга хэмжээг авч ажилуулж байна.

Архивт байршиж буй газрын захирамжийг он тус бүрээр болон сум тус бүрээр ялган ангилж, хавтас үүсгэн байршуулж шинээр ирж буй захирамжтай тулган бүртгэгч нарт захиалгын хуудсаар хувийн хэргийг татан өгч бүртгэлийн дэвтэрт бүртгэн авч ажиллаж байна.

Мөн “Э” дугаар бүртгэж хаяг нуруу хийж сум сумаар нь ялгаж байршуулхаас гадна бүртгэгч нарт захиалгын хуудсаар нь цаг тухай бүрд нь хувийн хэргийг татан өгч өдөр тутамд буцаан байршуулж бүртгэлийн дэвтэрт сар өдрийн дараалалаар нь  бүртгэж авч ажилладаг.

Тайлант оны  хагас жилийн байдлаар тус хэлтсийн эд хөрөнгийн архивд нийт 18142 хувийн хэрэг байршиж байгаа. Үүнээс газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө нь 9170, Газрын 8972 хувийн хэрэг, Э-дугаарын 245 материал А-дугаарын 5, Хуулийн этгээдийн 3240 хувийн хэрэг архивт хадгалагдаж байна.

Д/д

Аймаг, сум

Үл хөдлөх

Газар

1

Алтай сум

117

250

2

Булган сум

630

1363

3

Буянт сум

133

171

4

Дарви суим

133

128

5

Дуут сум

70

83

6

Дөргөн сум

74

182

7

Зэрэг сум

89

172

8

Манхан сум

181

298

9

Мөст сум

116

116

10

Мөнххайрхан  сум

69

194

11

Мянгад сум

84

147

12

Үенч сум

213

191

13

Ховд сум

74

117

14

Цэцэг сум

167

124

15

Чандмань сум

113

246

16

Эрдэнэбүрэн сум

73

124

17

Жаргалант сум

6911

5131

18

Нийт

9170

8972

 

5. Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн чиглэлээр.

Тайлант оны  жилийн эцсийн байдлаар иргэдээс  нийт 61 иргэнээс өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт ирснээс:

•           Иргэний бүртгэлийн чиглэлээр- 49

•           Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн чиглэлээр- 0

•           Хуулийн этгээдийн бүртгэлээр- 1

•           Бүртгэлийн хяналтын чиглэлээр-2

•           Албан хаагчдаас ирүүлсэн хүсэлт-2

•           Бусад -  7 тус тус ирснийг цаг тухай бүрт нь шийдвэрлэсэн.

Өргөдөл гомдлын мэдээг сар бүр хууль журамд заасан хугацаанд хүргүүлэн ажиллаж байгаа бөгөөд 2021 оны 06 сарын 15 - ны байдлаар 379 албан бичиг харъяа байгууллага болон холбогдох бусад байгууллагаас ирж 592 албан бичгийг харъяа дээд байгууллагад болон холбогдох бусад байгууллагад  хүргүүлэн ажилласан байна.

                        6.Хяналт шалгалтын чиглэлээр

Тус хэлтэс нь тайлангийн хугацаанд хяналт шалгалтын ажлын төлөвлөгөөг батлуулан сумдын бүртгэлийн үйл ажиллагаанд төлөвлөгөөт болон түүвэрчилсэн шалгалтыг хийж бүртгэлийн зөрчлийг тухай бүрд нь арилгуулан ажиллаа.

Мөн иргэдээс ирсэн өргөдөл хүсэлтийг хүлээн авч цаг хугацаанд нь шийдвэрлэн ажиллаж байна.

 1. Гэнэтийн болон төлөвлөгөөт бус шалгалт - хийгдээгүй
 2. Өргөдөл, санал, гомдлын мөрөөр хийсэн шалгалт - 44
 3. Хяналт тавьсан бүртгэлийн тоо - 784

А. Үүнээс иргэний бүртгэлийн чиглэлээр – 501

Б. ЭХЭУБ-ийн чиглэлээр - 103

В. Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн чиглэлээр - 90

Г. Улсын бүртгэлийн архивын чиглэлээр - 90

 1. Илрүүлсэн нийт зөрчил  - 40

А. Иргэний бүртгэлийн чиглэлээр - 37

Б. ЭХЭУБ-ийн чиглэлээр - 2

В. Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн чиглэлээр 1

Г. Улсын бүртгэлийн архивын чиглэлээр 0

 1. Зөрчлийн шийдвэрлэлт 129

А. Эрх бүхий хууль хяналтын байгууллагад шилжүүлсэн - байхгүй

Б. Шалгалтын явцад шийдвэрлэсэн зөрчлийн тоо - 1

В. Зөрчлийн хуулиар торгох шийтгэл оногдуулсан иргэн хуулийн этгээдийн тоо 416

 1. Оногдуулсан торгуулийн хэмжээ 8,900,0 орон нутгийн төсвийн орлогод төвлөрүүлсэн байна.

Хэлтсийн хэмжээнд 3 бүртгэлийн чиглэлээр иргэдээс ирүүлж буй материал хүлээн авалт, бүртгэл хөтлөлтийн дэвтэр, өдөр тутмын бүртгэлийг түүвэрчлэн хянаж шалгаж арга зүйн зөвлөгөө мэдээллийг өгч ажиллаж байгаагаас гадна ЭХЭУБ нарын өдөр тутмын бүртгэл, анхны бүртгэл, барьцаат зээлийн гэрээний бүртгэлийн бүрдүүлсэн нотлох баримт, ePRS программд бүртгэл хөтөлсөн байдал зэрэгт хяналт тавьж зөвлөн туслаж байна.

Сар бүрийн мэдээ тайланг холбогдох дээд байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүлэн тооцоо хийн ажиллаж байна.

            7. Төсөв санхүүгийн чиглэлээр

2021 оны  эхний хагас жилд  байгууллагын    өмч хөрөнгийн тооллогыг 1 удаа явуулсан бөгөөд ямар нэгэн зөрчил болон үнэт цаасны дутагдал  гараагүй болно.

Батлагдсан төсвийг зүйл заалтаар нь үр дүнтэй захиран зарцуулж, хэвийн үйл ажиллагааг ханган ажиллаж байна.

Төсөв хөрөнгийн зарцуулалтын тайлан мэдээ мэдээллийг хэлтсийн вэб сайт болон  санхүүгийн мэдээллийн самбарт байршуулж хэвшсэн ба шилэн дансны хуулийг чанд мөрдөн ажиллаж байна.

2021 оны санхүүгийн тайлангаа аудитаар баталгаажуулсан ба санхүүгийн гарсан алдаа дутагдлаа засаж залруулан тавигдсан 3 актыг барагдуулсан болно.

Мөн Монгол улсын ерөнхийлөгчийн  сонгуулийн зардлыг зүйл заалтаар нь ямар нэгэн зөрчилгүй захиран зарцуулсан.

            8. Мэдээлэл технологи, техник тоног төхөөрөмжийн талаар

Тайлант оны эхний улиралд  Булган, Үенч, Алтай, Зэрэг, Цэцэг, Дуут Буянт  сумдуудад ОНЛАЙН сүлжээ тавьж аймгийн хэмжээнд 100% сүлжээнд холбогдлоо.

Бусад сумдын техник тоног төхөөрөмжүүд хэвийн ажиллаж бүртгэлийн үйл ажиллагаа иргэдэд жигд хүртээмжтэй хүрч байна.

Байгууллагын вэб сайтад сар бүрийн мэдээ тайлан, санхүүгийн мэдээ тайлан, цаг үеийн ажлын мэдээ мэддээллийг байршуулан иргэдэд мэдээлж байгаа бөгөөд сүлжээний доголдолгүй ажиллаж ирлээ.

Харъяа дээд байгууллагаас зохион байгуулж буй онлайн сургалтанд хэлтсийн ажилтнууд бүрэн хамрагдаж мэдээ мэдээллээ цаг алдалгүй авч байна.

Анхан шатны нэгжийн хэрэглэж буй принтерүүдийн ашиглах хугацаа дууссантайгаар холбоотойгоор эвдрэл гарах бүрд МТА-инженер өөрийн нөөц боломжиндоо тулгуурлан засч сэлбэж хэвийн ажиллах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэн ажиллаж байна.

9. Эрх зүй, сургалт сурталчилгааны талаар

УБЕГ-аас зохион байгуулсан цахим сургалтуудад бүрэн хамрагдсан бөгөөд хэлтсийн зүгээс нэгж дээр ажиллаж байгаа улсын бүртгэгч нарт 5 удаа цахим сургалтыг ZOOM – ээр хийж  сумдын бүртгэгч нар болон хэлтсийн бүртгэгч нараа бүрэн хамруулан  оролцууллаа.

Сонгуулийн ажилтай холбогдолтой цахим болон танхимын сургалтанд бүгд хамрагдсан.

Төрийн албаны төв зөвлөлөөс зохион байгуулж буй Пүрэв гарагийн цахим сургалт,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Авлигатай тэмцэх газраас зохион байгуулж буй сургалтууд, УБЕГ-ын цахим сургалтуудад  тасралтгүй хамрагдаж байна.

Мөн хэлтсийн сургалтын төлөвлөгөөний дагуу   хууль эрх зүйн  сургалтуудад нийт албан хаагчид бүрэн хамрагдаж өөрийн мэдлэг мэдээллээ дээшлүүлж байна..

 

Төлөвлөгөөт сургалтуудаас гадна иргэдэд чиглэсэн сургалт сурталчилгааны гарын авлага материалыг өөрийн нөөц боломжинд тулгуурлан хэвлэж үйлчилгээ авахаар ирсэн иргэдэд хүргэн ажиллаж байна.

Дээрхи ажлын хүрээнд тайлант оны эхний улиралд 500ш боршур гарын авлага, зөвлөмж хэвлэж хүргэлээ.  

Цахим үнэмлэхээ яаж ариг гамтай ашиглах сурах, хаяж үрэгдүүлэх,  барьцаалах,  гэмтээх тохиолдолд  хаана хандах ямар хариуцлага хүлээх талаар орон нутгийн ТВ, өөрийн байгууллагын вэб сайтаар иргэд мэдээллийг хүргэж байна.

11. Сонгуулийн ажлын чиглэлээр

МУ-ын Ерөнхийлөгчийг сонгох  сонгуулийн ажлыг нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хууль журамд заасны дагуу ямар нэгэн зөрчилгүй зохион байгуулж ажиллаа.

МУ-ын Ерөнхийлөгчийг сонгох сонгуулиар аймгийн нийт 91 хэсэг дээр 91 итгэмжлэгдсэн ажилтан хариуцлагатай, алдаа зөрчилгүй  ажиллаа .

Тайлант оны 01 дүгээр  сараас эхлэн сонгуулийн бэлтгэл ажлыг хангаж хаяггүй тодорхойгүй төлөвт байгаа иргэдийг хаягжуулах, бүртгэлийн зөрчилтэй иргэдийн зөрчлийг арилгуулах, шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийг хууль, журамд заасны дагуу зогсоох, нээх зэрэг ажлуудыг дэс дараатай зохион байгуулж ажиллаа.

Мөн сонгуулийн хуульд улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын хийж гүйцэтгэх ажлуудыг хийж улсын бүртгэгч нарт зөвлөгөө зөвлөмж өгөх, мэдээ мэдээллээр хангах ажлыг зохион байгуулж УБЕГ-аас баталсан сонгуулийн ажлын төлөвлөөний дагуу хэлтсийн дэд төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжилтийг ханган ажилласан.

Сонгуулиар ажиллах бүх итгэмжлэгдсэн ажилтнуудад Онлайн сургалтыг хэлтсээс зохион байгуулж  итгэмжлэгдсэн ажилтнуудыг хамруулсан бөгөөд УБЕГ-ын орон нутагт ажиллах Нэгдсэн архивын газрын дарга Оюунгэрэлээр ахлуулсан багийн бүрэлдэхүүнтэй хамтран танхимын сургалтуудыг амжилттай зохион байгуулж ажиллаа.

                        11.Бусад ажлын чиглэлээр

Ховд аймгийн 70-аас дээш өндөр настай иргэдийн судалгааг гаргаж холбогдох газарт хүргүүллээ.

 Ховд аймаг дахь ШШГГазар 457 дугаар нээлттэй хаалттай хорих ангид ял эдлэж байгаа  боловч иргэний цахим үнэмлэхээ гээгдүүлсэн, 25, 45 насны сунгалтаа хийлгүүлээгүй 9 хоригдлыг бичиг  баримтжуулах хүсэлтийн дагуу тус ангид дээр очиж үйлчилгээ үзүүлэн бичиг баримтжуулсан.

Мөн 123 дугаар ангийн иргэний үнэмлэхээ аваагүй цэргийн алба хаагч нарыг иргэний үнэмлэхжүүлэх ажлыг тухайн ангийн удирдлагын хүсэлтээр очиж хийж гүйцэтгэлээ

 Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газартай хамтран шинээр гэр бүл болж буй хосуудад гэрлэлтийн баталгаа гардуулах ажлыг зохион байгуулж залуу хосуудад гэр бүлийн хуулийн талаар мэдээлэл өгч “Гэрлэх ёслолын ордон”-ны үйл ажиллагааг жигдрүүлэн ажиллаж байна.

Хэлтсийг өөрийн байртай болгох асуулдыг шийдвэрлүүлэх ажлыг хийж ХЗДХ-ийн сайдболон УБЕГ-ын дарга нарт  одоогийн үйл ажиллагаа явуулж буй байрыг танилцуулж 2022 оны төсөвт байрны асуудлыг тусгуулах шийдвэр гарсан.

Тайлант оны 6 сард ХЗДХЯ-ны хөрөнгө оруулалтын газрын дарга Солгэрэлээр ахлуулсан ажлын хэсэг ирж газар дээр нь судалгаа хийж сонгож авсан газрыг үзэж аймгийн удирдлагууд ажлын хэсэгт танилцуулж газрын хэмжээг томруулж тухайн газар дээр барилга барихаар болсон.

Мөн аймгийн ГХБХБ-аас кадастрын зургийг бэлэн болголоо.

Хэлтсийн ашиглагдахгүй байсан 1 өрөөг хамтран ажилладаг харьяа байгууллагуудын дэмжлэгээр тохижуулж, үйлчилгээ авахаар ирсэн нялх  хүүхэдтэй эцэг эх болон хүүхдийг хүлээн авах үйлчилгээний өрөөтэй болсон.

Аймгийн засаг даргад нэн шаардлагатай байгаа зүйлийг танилцуулж, 2 компьютер, болон үйлчилгээний заалны цонхны хөшгүүдийг солиулахаар албан бичиг хүргүүлж тайлант онд шийдүүлж байна.

            Ковид-19 цар тахлын дэгдэлт их байгаа тул хөдөөгийн иргэдэд хүрч эрх зүйн мэдээллийг өгөхдөө иргэдийн хэрэгцээт мэдээллийн 600ш  гарын авлага, зөвлөмж бэлтгэн  иргэдэд хүргэн ажиллаа.  

 

 

           

           

                                                                        ТАЙЛАН БИЧСЭН: ХЭЛТСИЙН ДАРГА                     С.ХОРОЛСҮРЭН