ХОВД АЙМАГ ДАХЬ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны 07 дугаар сарын 20-ний өдрийн “Улсын бүртгэлийн байгууллагын орон нутаг дахь салбар нэгжийн зохион байгуулалтын бүтэц, орон тоог батлах тухай” Б/07 дугаар тушаалаар Ховд аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь 41 албан хаагчийн орон тоотойгоор батлагдсан.Иргэний улсын бүртгэлийн тасаг, Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тасаг, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл гэсэн бүтэцтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

ШИНЭ МЭДЭЭ