сумдын бүртгэгч нарын онлайн сургалт

A- A A+
сумдын бүртгэгч нарын онлайн сургалт

2020 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдөр Улсын бүртгэлийн хэлтсийн Иргэний улсын бүртгэлийн тасгаас 17 сумын бүртгэгч нарыг хамруулан онлайн сургалт зохион байгууллаа. 

Онлайн сургалтаар Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, Иргэний улсын бүртгэлийн газраас 2020 огд хийгдсэн хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчлийн тухай мэдээлэл, цаашид анхаарах асуудлын талаар ирүүлсэн зөвлөмж чиглэлийг танилцууллаа. Мөн улсын бүртгэгч нарын өдөр  тутмын үйл ажилагаандаа гаргаж буй зөрчлийг давтан гаргахгүй байх, иргэний улсын бүтгэглийг хууль тогтоомжийн дагуу хөтлөхийг анхааруулж алдаа зөрчилгүй ажиллах талаар зөвлөмж чиглэл өгч үүрэг даалгавар өгөгдлөө. 

                                                                                      Ховд аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс