2020 оны жилийн тайлан

A- A A+
2020 оны жилийн тайлан

ХОВД АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2020 ОНЫ  ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН   ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТОВЧ ТАЙЛАН

2020.12.11

Монгол улсын засгийн газрын болон УБЕГ-ын бодлого шийдвэрийг орон нутгийн түвшинд зохион байгуулж хэрэгжилтийг хангуулан төрийн   албан хаагчдыг мэдлэг чадвартай, мэргэшсэн, сахилга хариуцлага, ёс зүйтэй байлгах, иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай, чирэгдэлгүй, чанарын өндөр түвшинд хүргэх,  иргэдийн  бүртгэлийн байгууллагад эерэг хандах хандлагыг сайжруулахад гол зорилгоо болгон  ажиллаж байна.

2020 оны хувьд онцгой жил болон өнгөрч УИХ-ын болон аймаг сумын ИТХ-ын сонгуулийг аймаг орон нутагтаа амжилттай зохион байгуулж ажилласнаас гадна дэлхий нийтийг хамарсан КОВИД-19 цар тахлын аюултай үед сум орон нутаг нэгж рүүгээ чиглэсэн ажлыг цахим хэлбэрээр иргэдэд хүргэн ажиллахад анхаарч ажиллаа.

                                    ТАЙЛАНГИЙН БҮТЭЦ

 • 1.Иргэний бүртгэлийн чиглэлээр
 • 2.ЭХЭУБ-ийн чиглэлээр
 • 3.Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн чиглэлээр
 • 4.Архивын чиглэлээр
 • 5.Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн чиглэлээр
 • 6.Хяналт шалгалтын чиглэлээр
 • 7. Төсөв санхүүгийн чиглэлээр
 • 8. Мэдээлэл технологи, техник тоног төхөөрөмжийн талаар
 • 9. Эрх зүй, сургалт сурталчилгааны талаар
 • 10.Бусад ажлын чиглэлээр

 

                                    Иргэний 8 төрлийн бүртгэлийн чиглэлээр

2020  оны жилийн эцсийн байдлаар иргэний бүртгэлийн чиглэлээр нийт

20896 иргэнд бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлэн ажилласан байна. Үүнд:

        1. Төрөлтийн бүртгэл 2123 иргэн бүртгүүлснээс эрэгтэй 1106, эмэгтэй 1011 хүүхэд төрсөн    байна.

    2. Үрчлэлтийн бүртгэл -61

    3. Овог,эцэг,эхийн нэр,өөрийн нэр өөрчилсний бүртгэл-101

    4. Эцэг тогтоосны бүртгэл-864

    5. Гэрлэсний бүртгэл-460 бүртгэснээс анхны -433,  дахин-27 иргэний гэрлэлтийг бүртгэсэн байна.

    6. Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэл -40 бүртгүүлснээс захиргааны журмаар 6, шүүхийн журмаар 34 гэр бүлийн цуцлалтыг  бүртгэсэн байна.

     7. Нас барсны бүртгэл- 420  бүртгэл хийж  нийт иргэний 8 төрлийн  бүртгэлийн чиглэлээр 3269 бүртгэлийг  сумдаас хүлээн авч мэдээллийн санд шалган шивж баталгаажууллаа.

1.2. Шилжилт хөдөлгөөний чиглэлээр

            2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 4213  иргэний шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл хийгдсэн байна. 

Улаанбаатар хот болон бусад аймгаас шилжин ирсэн 1376, насанд хүрэгч 1252, хүүхэд 124  иргэн  байгаагаас аймгийн доторх шилжилт хөдөлгөөнд 1114  иргэн, үүнээс: насанд хүрсэн 851, хүүхэд -263  бүртгэгдсэн байна.

Баг хоорондын шилжилт хөдөлгөөн 1723 байна.Үүнээс насанд хүрэгч-1361, хүүхэд -362 байна.

                                   1.3. Үндэсний энгийн гадаад паспорт олголтын талаар

            Хагас жилийн байдлаар  үндэсний энгийн гадаад паспорт авахаар хүсэлтээ ирүүлсэн иргэдээс 766  иргэнд  үндэсний энгийн гадаад паспорт олгосон. Үүнээс 16 доош 61 хүүхдэд гадаад паспорт олгож насанд хүрэгчдэд 705  гадаад паспортыг тус тус олгосон  байна.

            Жилийн эцсийн байдлаар 440 паспортыг  хүчингүй болгосон. Булган сумын Булган боомтоор хил нэвтрэх үнэмлэхийг 31 иргэнд олгосноос нэг удаагийн хил нэвтрэх үнэмлэх 19, олон удаагийн хил нэвтрэх үнэмлэх 12 олгосон.

болсон байна.

             

1.4. Регистрийн дугаар өөрчилсөн талаар

             Регистрийн дугаар өөрчлүүлэх хүсэлт гаргасан болон буруу дугаар олгосон, буруу шивэгдсэн, шүүхээр нас тогтоосон хүйс сольж дугаар олгосон ХУБ-ийн дүгнэлтээр регистрийн дугаар өөрчлүүлэх 31 иргэнд регистрийн дугаарыг нь өөрчлөн УБЕГ-т хүргүүлэн баталгаажууллаа.

           Үүнд  ХУБ-ийн дүгнэлтээр 25, сумын код буруу олгосон-1, УБЕГ-ын Иргэний бүртгэлийн газарт хүргүүлэн баталгаажууллаа

1.5. Засвар өөрчлөлтийн бүртгэл

            Шүүхийн шийдвэрээр үрчлэлтийг хүчингүй болгосон 2 иргэний үрчлэлтийн бүртгэлийг санд хүчингүй болгосноос гадна үсгийн зөрүүтэй бүртгэлд орсон болон санд буруу шивэгдсэн нийт 359   иргэний бүртгэлийг засвар өөрчлөлтийн бүртгэлээр залруулснаас: ургийн овог-322, эцгийн нэр-33,  нэр өөрчилсэн-4

1.6. Нөхөн  бүртгэлийн талаар

            Нөхөн бүртгэлийн чиглэлээр дараах  бүртгэлүүдийг архиваас татан нөхөн хуулбарлаж албан тоотоор хүргүүлэн мэдээллийн санд  оруулснаас :

 • ХААТР-11 -97
 • ХААТР-12- 4
 • ХААТР-13-1 
 • ХААТР-14-1
 • ХААТР-15-12
 • ХААТР-16-1
 • ХААТР-18-1   нийт 128 маягтуудыг мэдээллийн санд тусгуулан зөрчлийг арилгаж ажиллалаа.

 

             2.  ЭХЭУБ-ийн чиглэлээр

 Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлтэй холбоотой хууль, журам, болон УБЕГ, ЭХЭУБ-ийн газраас Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн талаар ирүүлсэн чиглэлийг баримтлан ажиллаж байна.

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэл хийлгэхээр иргэн, хуулийн этгээдээс гаргасан нийт 6355  мэдүүлгийг хүлээн авч ажилласан байна.

ҮҮНЭЭС: 

 1. Төрөөс үнэгүй хувьчилсан  газрын өмчлөх эрхийн анхны бүртгэл-187

 2. Газраас бусад ҮХЭХ-ийг анх удаа бүртгэж баталгаажуулах-214

 3. Шинээр баригдсан орон сууц анх удаа бүртгэж баталгаажуулах-192

 4. Худалдах, худалдан авах гэрээ-551

 5. Бэлэглэх гэрээ-81

 6. Өв залгамжлалаар өмчлөгч өөрчлөгдсөн -76

  7. Хамтран өмчлөгч өөрчлөгдөх бүртгэл-45

  8 .Барьцаалбартай барьцааны гэрээ-847

  9. Барьцаалбаргүй барьцааны гэрээ-1360

  10. Барьцаалбартай, барьцаалбаргүй барьцааны гэрээнд өөрчлөлт оруулах-212

  11. Барьцааны гэрээ дуусгавар -2023

  12.Бүртгэлд өөрчлөлт оруулах бүртгэл- 148

   13. Лавлагаа-356

   14. Хувийн хэргийн хуулбар-15

   15.Хөрөнгөтэй эсэх лавлагаа-48   бүртгэлийг тус тус бүртгэн  архивын нэгж

үүсгэж,  хувийн хэрэгт баяжилт хийж ажиллаа.

Тус хэлтсийн эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн архивт газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгийн 8678  хувийн хэрэг, газрын 8853 хувийн хэрэг нийт 17531 хувийн хэрэг хадгалагдаж  байна.    

             Шүүх цагдаа, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага, прокурорын газрын албан бичгээр 438 иргэн, хуулийн этгээдэд лавлагаа өгч эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр 164 иргэний эд хөрөнгийн захиран зарцуулах эрхийг түдгэлзүүлж, 25 иргэний эрх сэргээсэн байна.

Мөн хугацаанд нийт 161130071 төгрөгийн орлого төвлөрүүлэн оруулж, үйлчилгээний хураамж 38363091 төгрөг, үл хөдлөх эд хөрөнгө бүртгэж баталгаажуулсан 3009763 төгрөгийн тэмдэгтийн хураамж оруулсаны дээр хувь хүний үл хөдлөх хөрөнгө борлуулсаны татварт 119757217  төгрөгийг тушаалгасан.

ePRS программд үйлчилгээний төрөл нь буруу сонгогдож орсон 7 хувийн хэргийг хяналтын байцаагчийн дүгнэлт гаргуулан цахимжуулж программд оруулсан.

Сар бүрийн 25-нд Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэгч нарын тухайн сарын мэдээг нэгтгэн ЭХЭУБ-ийн газарт хугацаанд нь хүргүүлэн ажиллаа.

Улсын бүртгэлийн багц хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах,  хууль сурталчилах ажлын хүрээнд хэлтсийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу 2020  оны 11 сарын 10-нд Цэцэг  сумын ЗДТГ-тай хамтран “Нээлттэй хаалганы өдөр”-ийг зохион байгуулж 27 иргэнд заавар зөвлөгөө өгч, 1 иргэнээс мэдүүлэг хүлээн авч нотлох баримттай танилцаж бүртгэл хийж буцаан олгосон байна.

Иргэдээс хүлээж авсан яаралтай мэдүүлэг, нотлох баримтыг ажлын 8 цагийн хугацаандаа бүрэн хийж гүйцэтгэн архивчид хүлээлгэн өгч ажиллаж байна.

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн талаар УБЕГазраас ирүүлсэн чиглэл, зөвлөмж, журмыг тухай бүр улсын бүртгэгч нарт танилцуулж хэрэгжилийг хангуулан өдөр тутмын удирдагаар ханган ажиллаж байна.

Мөн дундын мэдээллийн сангаас Э дугаар олгох ажлыг орон нутгийн хэмжээнд чанартай шуурхай хийж Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газраас төрийн байгууллагуудын дундын мэдээллийн санд ирүүлсэн нийт 811 иргэн хуулийн этгээдэд Э дугаар, зургаан хуулийн этгээдэд А  олгосон..

Анхны бүртгэлийг сүүлийн 5 жилээр харьцуулан үзвэл:

 

3.Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн чиглэлээр:

Хуулийн этгээд байгуулах зорилгоор ирсэн 2000 гаруй иргэн болон хуулийн этгээдийн эрх бүхий албан тушаалтанд улсын бүртгэлтэй холбоотой асуудлаар зөвлөгөө өгч, хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтын программ дээр 935 гаруй нэр шүүж 359 нэрийн баталгаажуулалт хийсэн байна. 

            Тайлангийн хугацаанд ХХК 153, ОНӨААТҮГазар 1, нөхөрлөл 12, хоршоо 8, төсөвт газар 1, төрийн бус байгууллага 33, үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага 16, шашны байгууллага - 3,  нийт 227  хуулийн этгээдийг шинээр бүртгэж гэрчилгээ олгов. Шинээр байгуулагдсан хуулийн этгээдийг өнгөрсөн 2 жилийн мөн үетэй харьцуулбал:

 

 

Д/д

 

Хуулийн этгээдийн хэлбэр

2018 он

2019 он

2020 он

2020 оныг 2018 онтой харьцуулсан өсөлт, бууралт

 2020 оныг   2019 онтой харьцуулсан өсөлт, бууралт

1

ХХКомпани

115

139

153

+38

+14

2

ОНӨААТҮГазар

2

1

1

-1

-

3

Нөхөрлөл

13

15

12

-1

-3

4

Хоршоо

7

3

8

+1

+5

5

Төсөвт газар

3

3

1

-2

-2

6

ТБ байгууллага

23

33

33

+10

-

7

ҮЭ Байгууллага

2

21

16

+6

-5

8

Сан

3

1

 

-3

-1

9

Шашны байгууллага

 

 

3

+3

+3

9

Дүн

168

216

227

+59

+11

               

 

Хуулийн этгээдийн эрх бүхий албан тушаалтны  хүсэлтээр 335 хуулийн этгээдийн бүртгэлд өөрчлөлт хийж 7 хуулийн этгээдийн самбар, 1 хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газрын бүртгэл хийж гэрчилгээг бичиж олгосон байна.

Нэр өөрчилсөн, хэлбэр өөрчилсөн, гэрчилгээгээ гээгдүүлсэн болон  гэрчилгээ нь шаардлага хангахгүй болсон хуулийн этгээдийн хүсэлтээр 37  хуулийн этгээдэд дахин гэрчилгээ олгосон.

Шинээр байгуулагдсан 227 хуулийн этгээдийн хувийн хэргийг дугаарлан хавтаслаж, цахимжуулан архивчид ХХБ-1 маягтаар хүлээлгэн өгсөн ба өөрчлөлт болон хуулбар хийгдсэн 398 хуулийн этгээдийн хувийн хэргийг захиалгын хуудас бичин архиваас хүлээн авч өөрчлөлт оруулан баяжуулж цахимжуулан ХХБ-2 маягтаар буцаан хүлээлгэн өгсөн байна.

Үйл ажиллагаа явуулаагүйн улмаас татан буулгах хүсэлтээ ирүүлсэн 6 хуулийн этгээдийг татан буулгах бүртгэлийг хийлээ.

          Үйл ажиллагаа явуулаагүйн улмаас татан буулгах хүсэлтээ ирүүлсэн 9 хуулийн этгээдийг татан буулгах бүртгэлийг хийсэн.

            Лавлагаа авахаар хүсэлтээ ирүүлсэн 387 иргэн, хуулийн этгээдэд лавлагаа, 63 хуулийн этгээдэд хувийн хэргээс хуулбар хийж олголоо.

            Шинээр байгуулагдсан 227 хуулийн этгээд, бүртгэлд өөрчлөлт  оруулсан 330 хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн бүртгэлийг хийлээ.

            Орон нутгийн төсөвт улсын бүртгэлтэй холбоотой тэмдэгтийн хураамжийн 17230,0 төгрөгийг орлого оруулж, хуулийн этгээдийн архивын хуулбарын болон нэр баталгаажуулалтын орлогын 316,0 төгрөгийг байгууллагын төсвийн дансанд орууллаа. 

Тайлангийн хугацаанд 269 хуулийн этгээдэд байгууллагын тэмдэг, баталгааны тэмдэг хийлгэх хяналтын дугаар олгож, хуулийн этгээдийн нэр өөрчлөгдөж солигдох болон гэмтээсэн 49 ширхэг тэмдгийг хураан авч, архивт хүлээлгэн өгсөн байна.

4. Архивын чиглэлээр

Тус хэлтэсийн архивт архивын эрхлэгч-1, ЭХЭУБ-ийн болон хуулийн этгээдийн бүртгэлийн архив хариуцсан гэрээт архивч -1 тус тус ажиллаж байгаа бөгөөд аймгийн ЗДТГ-ын зүүн жигүүрийн 2 давхарт байршиж, үйл ажиллагаагаа явуулан иргэдэд үйлчлэн ажиллаж байна.

Иргэний баримтын архивт 142384, хуулийн этгээдийн 2851, ЭХЭУБ-ийн  16971, хувийн хэрэг байршиж байгаагаас үл хөдлөх хөрөнгийн 8295, газрын 8676 хувийн хэрэг хадгалагдаж байна.

Архивын байр нь станртын биш боловч архивт байх ёстой галын хор, элс, температур хэмжигч, бусад багаж хэрэгсэлүүдийг авч байршуулсан.

Жилээс жилд хувийн хэргийн тоо өсөж байгаатай холбоотойгоор архивын зай талбай хүрэлцээ муутай болж байгаа бөгөөд орон нутгийн удирдлагуудад удаа дараа санал хүргүүлснээр дахин нэг өрөөг гаргуулан авч бичиг хэргийн архивын материалыг байршуулж байна, мөн тайлант онд УБЕГ-ын даргаас тус аймгийн бүртгэлийн хэлтэст нягтаршуулсан тавиур 2-ийг шийдвэрлэн өгсөн.

Аймгийн удирдлагуудад энэ талаар ярьж, тусдаа байртай болох асуудлыг удаа дараа тавьж байгаа бөгөөд төсөвийг нь хийж холбогдох газарт хүргүүлсэн бөгөөд гарах шийдвэрийг нь хүлээж байна.

ИРГЭНИЙ БАРИМТЫН АРХИВ 2019 ОН

 

 

 

                                    4.1. Иргэний бүртгэлийн архив

Иргэний бүртгэлийн архиваас 2020 оны жилийн эцсийн  байдлаар нийт 7775 лавлагаа гаргаснаас хууль хяналтын байгууллагад 1394, иргэдэд 6381 лавлагаа олгож үйлчиллээ

Шилжсэн боловч хувийн хэргийг нь шилжүүлээгүй иргэдийн хувийн хэргийг  ангилан ялгаж цэгцлэх, сүлжээнд дээр шалгах ажлыг үргэлжлүүлэн тогтмол хийж байна.

Иргэний 8 төрлийн бүртгэлээр  сумдаас  бүртгэгдэн ирсэн  маягтуудаас ИУБ-11-223, ИБУ-12-61,  ИБУ-13-101, ИБУ-14-64, ИБУ-15-460, ИБУ-16-40, ИУБ-18-420, ИУБ-22-3464,  ИУБ-31-3451, нийт - 10184 маягтуудыг  архивт галгилан хувийн хэрэгт нь байршуулсан.

Хяналтын улсын байцаагч болон холбогдох улсын улсын нарт 1808 маягтыг  татан өгч шалгуулснаас 1797   маягтыг буцаан байршуулж, 11 иргэний маягт хяналтанд байна.

Бусад аймаг хотын харьяалалтай боловч тус хэлтэст иргэний үнэмлэхээ захиалсан болон гэрлэлт батлуулсан, нас баралт бүртгүүлсэн иргэдийн холбогдох маягтуудыг харьяалагдах газарт нь жагсаалт үйлдэн албан тоотын хамть хүргүүлж байна.

            Иргэний баримтын архиваас лавлагаа олгосон байдлаар авч үзвэл:

1.Төрөлтийн лавлагаа  3209

2.  Үрчлэлтийн лавлагаа  104

3.  Овог нэр өөрчлөлтийн лавлагаа 

4.   Эцэг тогтоолтын лавлагаа  43

5.  Гэрлэлтийн лавлагаа  868

6 . Гэрлэлт бүртгэлгүй тухай лавлагаа  431

7. Гэрлэлт дуусгавар болсны лавлагаа 12

8.  Нас барсан тухай            439

9.  Иргэний цахим үнэмлэхний лавлагаа          310

10.   ХААТР-1 маягтын лавлагаа  42

11.  Төрөл садангийн лавлагаа  208

12.  Оршин суугаа хаягын лавлагаа 240

13.  Регистр өөрчилсөн лавлагаа 47

14. Гадаад паспорт олгосон тухай лавлагаа 34

15. Төрөлт бүртгэлгүй тухай лавлагаа 46

16. ИУБ – 1 мяагт 20 иргэнд тус тус олгож 6381 иргэнд үйлчилсэн байна.

Шүүх, Цагдаа, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хүсэлтээр 1394 иргэдийн иргэний бүртгэлийн талаарх мэдээллийг цаг тухай бүрд нь шуурхай гарган хүргүүлж байна.

Хууль хяналтын байгууллагад хүргүүлсэн лавлагааг нь төрлөөр ангилбал:  Цахим үнэмлэхний - 760, Оршин суугаа хаягын - 408,  Төрсний бүртгэлийн лавлагаа- 75,

Гэрлэсэн эсэх лавлагаа – 3,  Овог нэр өөрчилсний лавлагаа -15, Гэрлэлт дуусгавар болсон  лавлагаа - 1, Нас барсны бүртгэлийн лавлагаа -25, Гэрлэлтийн бүртгэлийн  лавлагаа-55, төрөл садангийн лавлагаа- 61, гадаад паспортын – 5,  регистрийн дугаар өөрчилсний- 4 лавлагааг   тус тус  олгосон  байна.

                        4.2.ЭХЭУБ-ийн болон хуулийн этгээдийн архив

ЭХЭУБ-ийн болон хуулийн этгээдийн архивын эмх цэгцийг дээшлүүлэх зорилгоор хувийн хэргийн хавтасуудыг тухай бүрд нь солихоос гадна ар нурууны код сольж шинэрүүлэх, тоос шороог нь арчих, стандартын шаардлага хангах бүхий л арга хэмжээг авч ажилуулж байна.

Архивт байршиж буй газрын захирамжийг он тус бүрээр болон сум тус бүрээр ялган ангилж, хавтас үүсгэн байршуулж шинээр ирж буй захирамжтай тулган бүртгэгч нарт захиалгын хуудсаар хувийн хэргийг татан өгч бүртгэлийн дэвтэрт бүртгэн авч ажиллаж байна.

Тайлант оны  жилийн эцсийн  байдлаар шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага, прокурорын газрын албан бичгээр 438  иргэн, хуулийн этгээдэд, эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр 164 иргэний эд хөрөнгийн захиран зарцуулах эрхийг түдгэлзүүлхэд холбогдох хувийн хэргийг тасгийн даргад татан өгч буцааж байршуулсан.

Мөн хуулийн этгээдийн архиваас лавлагаа авах хүсэлтээ ирүүлсэн 387  иргэн, 63 хуулийн этгээдэд хувийн хэргээс хуулбарлан лавлагаа олгосон.

Шинээр байгуулагдсан 227 хуулийн этгээдийн хувийн хэргийг дугаарлан хавтаслаж .

5. Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн чиглэлээр.

Тайлант оны  жилийн эцсийн байдлаар иргэдээс  нийт 150 иргэнээс өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт ирснээс:

•           Иргэний бүртгэлийн чиглэлээр- 42

•           Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн чиглэлээр- 3

•           Хуулийн этгээдийн бүртгэлээр- 2

•           Бүртгэлийн хяналтын чиглэлээр-60

•           Албан хаагчдаас ирүүлсэн хүсэлт-5

•           Бусад -  38 тус тус ирснийг цаг тухай бүрт нь шийдвэрлэсэн.

Өргөдөл гомдлын мэдээг сар бүр хууль журамд заасан хугацаанд хүргүүлэн ажиллаж байгаа бөгөөд 2020 оны 11 сарын 30 - ны байдлаар 877 албан бичиг харъяа байгууллага болон холбогдох бусад байгууллагаас ирж 1280 албан бичгийг харъяа дээд байгууллагад болон холбогдох бусад байгууллагад  хүргүүлэн ажилласан байна.

 

                        6.Хяналт шалгалтын чиглэлээр

Тус хэлтэс нь тайлангийн хугацаанд хяналт шалгалтын ажлын төлөвлөгөөг батлуулан сумдын бүртгэлийн үйл ажиллагаанд төлөвлөгөөт болон түүвэрчилсэн шалгалтыг хийж бүртгэлийн зөрчлийг тухай бүрд нь арилгуулан ажилласан байна.

Мөн иргэдээс ирсэн өргөдөл хүсэлтийг хүлээн авч цаг хугацаанд нь шийдвэрлэн ажиллаж байна.

 1. Гэнэтийн болон төлөвлөгөөт бус шалгалт - 0
 2. Өргөдөл, санал, гомдлын мөрөөр хийсэн шалгалт - 70
 3. Хяналт тавьсан бүртгэлийн тоо - 4387

А. Үүнээс иргэний бүртгэлийн чиглэлээр – 3830

Б. ЭХЭУБ-ийн чиглэлээр - 197

В. Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн чиглэлээр - 135

Г. Улсын бүртгэлийн архивын чиглэлээр - 225

 1. Илрүүлсэн нийт зөрчил  - 127

А. Иргэний бүртгэлийн чиглэлээр - 117

Б. ЭХЭУБ-ийн чиглэлээр - 1

В. Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн чиглэлээр 0

Г. Улсын бүртгэлийн архивын чиглэлээр 14

 1. Зөрчлийн шийдвэрлэлт 1322

А. Эрх бүхий хууль хяналтын байгууллагад шилжүүлсэн - 0

Б. Шалгалтын явцад шийдвэрлэсэн зөрчлийн тоо - 45

В. Зөрчлийн хуулиар торгох шийтгэл оногдуулсан иргэн хуулийн этгээдийн тоо     1286

 1. Оногдуулсан торгуулийн хэмжээ 29,262,000 орон нутгийн төсвийн орлогод төвлөрүүлсэн байна.

Хэлтсийн хэмжээнд 3 бүртгэлийн чиглэлээр иргэдээс ирүүлж буй материал хүлээн авалт, бүртгэл хөтлөлтийн дэвтэр, өдөр тутмын бүртгэлийг түүвэрчлэн хянаж шалгаж арга зүйн зөвлөгөө мэдээллийг өгч ажиллаж байгаагаас гадна ЭХЭУБ нарын өдөр тутмын бүртгэл, анхны бүртгэл, барьцаат зээлийн гэрээний бүртгэлийн бүрдүүлсэн нотлох баримт, ePRS программд бүртгэл хөтөлсөн байдал зэрэгт хяналт тавьж зөвлөн туслаж байна.

 

 

           

 

            8. Мэдээлэл технологи, техник тоног төхөөрөмжийн талаар

Тайлант онд  Дуут, Мөнххайрхан, Мянгад, Эрдэнэбүрэн, сумдуудад ОНЛАЙН сүлжээ тавьж аймгийн хэмжээнд 10 сум холбогдлоо.

Бусад сумдын техник тоног төхөөрөмжүүд хэвийн ажиллаж бүртгэлийн үйл ажиллагаа иргэдэд жигд хүртээмжтэй хүрч байна.

Байгууллагын вэб сайтад сар бүрийн мэдээ тайлан, санхүүгийн мэдээ тайлан, цаг үеийн ажлын мэдээ мэддээллийг байршуулан иргэдэд мэдээлж байгаа бөгөөд сүлжээний доголдолгүй ажиллаж ирлээ.

                        11. Сонгуулийн ажлын чиглэлээр

УИХ-ын болон орон нутгийн сонгуулийн ажлыг нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хууль журамд заасны дагуу ямар нэгэн зөрчилгүй зохион байгуулж ажиллаа.

УИХ-ын сонгуулиар аймгийн нийт 91 хэсэг дээр 98 итгэмжлэгдсэн ажилтан ажилласан бол, орон нутгийн сонгуулиар 91 хэсэг дээр 91 итгэмжлэгдсэн ажилтан ажиллаа.

 

           

           

ТАЙЛАН БИЧСЭН: ХЭЛТСИЙН ДАРГА                     С.ХОРОЛСҮРЭН